ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ METVET

Έρευνα, σχεδιασμός, ανάπτυξη, πιστοποίηση, κινητικότητα

Σκοπός & Στόχοι

Οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών, των μηχανημάτων και των συναφών επαγγελμάτων ασχολούνται με μια σειρά εξειδικευμένων δραστηριοτήτων. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας, τα υλικά και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουν στις εργασίες τους, καθώς και τη φύση και την προβλεπόμενη χρήση του τελικού προϊόντος το οποίο καλούνται να κατασκευάσουν. 

Σύμφωνα με έρευνα του Cedefop για τις δεξιότητες στις θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πέντε βασικές κατηγορίες δεξιοτήτων στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών, των μηχανημάτων και των συναφών επαγγελμάτων είναι οι εξειδικευμένες δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία, η μάθηση και η επικοινωνία. Αυτές οι δεξιότητες θα υποστηρίξουν τους εργαζόμενους τόσο στην άσκηση του επαγγέλματος, όσο και στην απόκτηση δεξιοτήτων που πρόκειται να αναδυθούν στο μέλλον.

Τα επίπεδα απασχόλησης μειώθηκαν κατά 10% μεταξύ του 2005 και του 2015, ενώ η μείωση αναμένεται να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό την επόμενη δεκαετία. Ωστόσο, προβλέπεται ότι δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν για τους εν λόγω εργαζομένους έως το 2025, λόγω της ζήτησης σε αντικαταστάσεις υφιστάμενων προϊόντων στον κτιριακό τομέα. Οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας θα καλύπτονται ολοένα και περισσότερο από άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από ότι στο παρελθόν. Αν και το μερίδιο των εργαζομένων με μεσαία προσόντα θα παραμείνει κυρίαρχο (περίπου το 70%), ουσιαστικά το 9% των εργαζομένων αναμένεται να κατέχει υψηλό επίπεδο προσόντων έως το 2025, επιδεικνύοντας σημαντική αύξηση κατά ποσοστό περίπου 45%.

Το έργο METVET στοχεύει στη δημιουργία ενός επαγγελματικού περιγράμματος βασισμένο στις ικανότητες που θα χρησιμεύσει ως βάση για το σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης προσανατολισμένων στην απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Βασική αρχή είναι ότι η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές / εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις απαιτούμενες ικανότητες στα μελλοντικά τους επαγγέλματα. Ενώ εργάζονται ως επαγγελματίες, θα πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν και να προσαρμόζονται στις μελλοντικές εξελίξεις στην εργασία τους.

Το έργο, προσανατολισμένο στους τεχνίτες Κατασκευών Αλουμινίου & Σιδήρου, στοχεύει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη: 
  • ενός επαγγελματικού περιγράμματος προσόντων και ενός αναλυτικού προγράμματος σπουδών (επιπέδου EQF 5) 
  • ενός αντίστοιχου εκπαιδευτικού προγράμματος ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας 
  • μιας μεθόδου αξιολόγησης βάσει του ISO / IEC 17024 και ενός Σχήματος Πιστοποίησης βάσει του ISO / IEC 17024 & του ECVET

Όλα τα ανωτέρω θα επιτευχθούν μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών μεταξύ των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας.
 
Οι εταίροι που συμμετέχουν στην κοινοπραξία του έργου METVET θα εξασφαλίσουν μια ισχυρή συνεργασία μεταξύ της αγοράς εργασίας (Φορείς του Κλάδου) και των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο ρόλος των φορέων του κλάδου είναι σημαντικός, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα και το υλικό κατάρτισης που θα αναπτυχθεί καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των εργοδοτών, καθώς θα κληθούν να υποστηρίξουν την κατάρτιση των εργαζομένων. Ο ρόλος των παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) θα είναι να αναπτύξουν ένα προσαρμόσιμο, ελκυστικό και καινοτόμο πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.). Ο φορέας της Ε.Ε. που λειτουργεί ως ομπρέλα σε θέματα κατάρτισης, θα προωθήσει την κατάρτιση σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

 

Ευρωπαϊκές πολιτικές Στόχοι της πρόσκλησης  MET-VET
Στρατηγικό πλαίσιο - Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 Αύξηση της απασχόλησης των νέων  Το έργο METVET θα αυξήσει την απασχόληση των νέων μέσω της σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση καινοτόμων εργαλείων σε θέματα πράσινων δεξιοτήτων και ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και νέων τεχνολογικών τάσεων (ψηφιοποίηση, αυτοματοποιημένα συστήματα κ.λπ.). Συνολικά, το έργο METVET θα λάβει υπόψη μια σειρά αλληλένδετων παραγόντων που θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την ανάπτυξη της απασχόλησης και την ανάγκη για δεξιότητες.
Συμβολή στην ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης, ικανότητας και κινητικότητας, από το οποίο θα πρέπει να επωφεληθούν οι εταιρείες Το METVET θα ενθαρρύνει την κινητικότητα των μελλοντικών εργαζομένων με τη δημιουργία και την εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης σύμφωνα με τις συστάσεις του ECVET (WP2 - Ορισμός κοινών απαιτήσεων για δεξιότητες - Ανάλυση αναγκών, WP4 - Δημιουργία προγράμματος σπουδών και διδακτικού υλικού, πρότυπο προσόντων, αξιολόγηση και πιστοποίηση). Η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης θα επικυρώσει κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα διευκολύνοντας την περαιτέρω κινητικότητα, επιτρέποντας στα ιδρύματα του εξωτερικού να αναγνωρίζουν εύκολα τις ικανότητες.
Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση: Επένδυση σε δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα Υποστήριξη των κοινών εξελίξεων της ΕΕΚ στην ΕΕ και ενίσχυση συνολικά της ποιότητας, της συνάφειας και της ελκυστικότητάς Το έργο METVET θα δημιουργήσει μια στενή συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού κόσμου (πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης) και του κόσμου της εργασίας (φορείς του κλάδου), ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης προσαρμοσμένο και προσανατολισμένο στη ζήτηση (WP 4 - Δημιουργία προγράμματος σπουδών και διδακτικού υλικού, αξιολόγηση και πιστοποίηση, καινοτόμες μεθόδους αναζήτησης).
Προώθηση της μάθησης που βασίζεται στην εργασία Το πρόγραμμα METVET θα εμπλέξει επιχειρήσεις σε διάφορα στάδια (Ενότητα 3.3 Διεξαγωγή διεξοδικών συνεντεύξεων ή / και ομάδων εστίασης με ενδιαφερόμενους σε επίπεδο χώρας, Ενότητα 5.3 Κινητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών) προκειμένου οι δραστηριότητες του έργου και τα παραδοτέα να είναι συμβατά με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα μαθητείας θα είναι πιο εφικτή, δεδομένου ότι τα ευρήματα του έργου θα βασίζονται στις ανάγκες των πραγματικών επιχειρήσεων.

Ο γενικός στόχος είναι να αντιμετωπιστεί το υφιστάμενο κενό δεξιοτήτων στην κατάρτιση των τεχνιτών στις Κατασκευές Αλουμινίου & Σιδήρου, δημιουργώντας προγράμματα κατάρτισης με γνώμονα τη ζήτηση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη απαίτηση για νέες δεξιότητες στους τεχνίτες Κατασκευών Αλουμινίου & Σιδήρου που εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο στις 4 χώρες από όπου προέρχονται οι εταίροι του έργου.

Ενέργειες στο πλαίσιο του έργου METVET

 

  • Έρευνα σχετικά με τις σημερινές ανάγκες κατάρτισης καθώς και τις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για τους κατασκευαστές / εγκαταστάτες κατασκευών αλουμινίου
  • Δημιουργία κοινού διακρατικού επαγγελματικού περιγράμματος για τους κατασκευαστές / εγκαταστάτες αλουμινίου με ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες δεξιότητες καθώς και σε εκείνες που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Ανάπτυξη κοινού διακρατικού αναλυτικού προγράμματος (επιπέδου EQF 5)  επικεντρωμένου στον εργασιακό χώρο που θα ενισχύσει την επαφή των μαθητών με τις επιχειρήσεις, με στόχο να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.
  • Ανάπτυξη κατάλληλου μηχανισμού και διαδικασιών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024 για τη διασφάλιση της ποιότητας και της πιστοποίησης των αποκτώμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, επιτρέποντας την εύκολη εφαρμογή της διαδικασίας ECVET
  • Κινητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών

Εγγραφείτε στο
Newsletter του METVET

Σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Με την εγγραφή σας στο newsletter μας, αποδέχεστε να λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με τα νέα του METVET.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Metvet

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΜΗ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ METVET

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: Σιβιτανίδειος  Δημόσια Σχολή Επαγγελμάτων και Επαγγελμάτων
Θεσσαλονίκης 151 , 17610 Καλλιθέα - Αθήνα

www.sivitanidios.edu.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Κατερίνα Καλαϊτζάκη, Τηλ: + 30 210 4857620,  Εmail: katsivi@yahoo.com
 

Επικοινωνήστε

Erasmus

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Copyright ©2022 All Rights Reserved. METVET
WEBSITE DESIGN & DEVELPOMENT: THINKBAG